Alvoko al la enlernejaj Esperanto-instruantoj

A. Andre; G. Camy; M. Juy,
Franca komisiono «Esperanto-ĉe-abituro»

Kiun el ni neniam iu demandis (aŭ kiu eĉ neniam sin demandis) kiom da Esperanto-parolantoj, kiom da Es­pe­­ran­to-kluboj aŭ kiom da Espe­ran­to-kur­soj en lernejoj estas nacie kaj tut­monde?
Tiam, kion respondi krom, ĝena­te, “verdire, mi ne scias!”?
Tamen, laŭ la kunteksto de la de­mando la konsekvencoj de tia res­pon­do ege gravos por niaj agadoj. Fakte ni devas konscii, ke nun pli kaj pli da re­gantoj interesiĝas pri nia movado; do, tio nin devigas disponi aktualajn re­gistraĵojn kaj statistikojn ĉiam ĝis­da­tigitajn, por senhezite kaj alloge res­pon­di.
Ekzemple: baldaŭ la franca lan­da asocio Espéranto-France devos pre­zenti al la franca edukado-minis­te­rio bilancon de la unuaj dujaraj eks­pe­rimentoj de Esperanto-instruado en lernejoj. Ankaŭ pluraj instruistoj klo­podas, por ke ilia lernejo kuniĝu kun tiu eksperimento, sed ili malfacile kon­vinkas sian estraron pro manko de altirfortaj argumentoj. Tiukaze es­tus mi­rinde po­vi proponi larĝan eble­con de ler­ne­jaj interrilatoj kaj eĉ de ĝe­me­liĝoj in­ternaciaj. Krome oni po­vas konsideri, ke se pli da lernejoj par­toprenos en Francio tiam ankaŭ pli da alilandaj ler­nejoj malfermiĝos al la instruado de nia komuna lingvo – ĉu tiu kondiĉo ne esencas por ĝia evo­luado?
Bedaŭrinde, tiuteme ni tute ne ka­pablas pruvi tion, kion oni ofte diras, t.e. ke mondskale en mul­taj lernejoj Esperanto instruiĝas. Tamen, la aparta
ilo de Edukado.net https://edukado.net/ prie/sinprezento/statistiko?tipo=lerne­jajkursoj, kien oni registru tiajn kursojn, enhavas entute malpli ol dekduon da lernejoj bazaj kaj mezaj! Espereble, tio ne spegulas la veron!
Konsekvence estas lanĉita plej lar­ĝe kiel eble diskonigenda alvoko, por ke ĉiu Esperanto-instruanto en lernejoj nepre registru sian kurson aldonante ĝin al la ĉi-supra listo de kursejoj.
La sukceso de nia movado pos­tu­las daŭrajn sciigon, kunlaboron, part­nerecon, por ke ni ĉiuj povu efike ar­gumenti favore al la enkonduko de Es­peranto en lernejojn. Tiucele ĉiu el ni faru sian veran eblon!